Znameniti Teharčani

Teharčani imajo bogato in pestro zgodovino, ki pa je žal premalo poznana in zapisana. Kdaj natančno so Teharčani pridobili plemiške pravice in svoboščine, ni znano, ker ne obstajajo nobeni pisni viri. Status teharske plemiške občine izhaja še iz časa karantanskih časov, ko so bili kosezi vojaški spremljevalci karantanskih knezov. Teharska plemščina (Das Edelthum Tüchern) se je obdržala skozi celoten srednji vek do sredine 19. stoletja, ko se je leta 1848 končalo obdobje fevdalizma v Habsburški monarhiji. Teharčani so imeli kot koseški svobodnjaki posebne pravice in privilegije, ki so se odražali v volitvah svojega sodnika ali sodina (imenovanega šefon), štirih svetovalcev, imenovanih seniorji, lastnem grbu, imeli so lasten urbar, pečat, sodnijsko knjigo in si lahko sodili sami za manjše zadeve, kot so bile zemljiško-pravdne zadeve, kupoprodajne pogodbe in manjše kazenske zadeve.

Teharčani so dali tudi veliko znamenitih in pomembnih osebnosti na kulturnem, publicističnem, šolskem, političnem in športnem področju. Ti niso bili samo pomembni in prepoznavni za lokalno skupnost, torej v teharskem okolju, ampak so delovali, službovali in se udejstvovali tudi v širšem slovenskem področju. Pomembne teharske osebnosti so delovale v različnih zgodovinskih in časovnih obdobjih in tudi pomembno sooblikovale kulturni, politični, športni ali literarni zgodovinski prostor.

znameniti_teharcani

Znameniti Teharčani – brošura

Avtor  razstave: Matej Ocvirk